Category

icablog
11
A finals del mes de març s’ha fet públic el pronunciament de la Secció 5ª de la Sala Contenciós administratiu del TSJ de Catalunya en relació amb els recursos presentats contra l’Ordenança municipal relativa a les anomenades ZBE . L’aspecte més rellevant i a l’hora qüestionat de dita disposició reglamentària era l’aprovació de l’anomenada Zona...
Read More
11
Després de les mil i unes batalles de l’IRPH, amb qüestions prejudicials que pugen i baixen de Luxemburg des dels nostres Jutjats de Primera Instància, (que, són els únics que dubten) sembrem un esperit socràtic entre juristes i consumidors deixant patent que NOMÉS SÉ, QUE NO SÉ RES. L’IRPH i el mètode socràtic. Tots els...
Read More
11
Les Plataformes Digitals han revolucionat els hàbits de consum de la ciutadania. Tenim pràcticament qualsevol servei a l’abast de la mà o de la butxaca; allà on s’allotgi el nostre Smartphone. El consumidor acudeix i pensa en una marca concreta i expressions com “demano un Uber perquè m’emporti a casa”, “Que me’l porti Amazon a...
Read More
11
QUINA ÉS LA BASE DE CÀLCUL ALS PROCEDIMENTS DE MODIFICACIÓ DE MESURES, RECURSOS I EXECUCIONS EN DRET DE FAMÍLIA, ALS CRITERIS 2020? Un dels supòsits en que a la praxis ens trobem amb condemnes en costes en l’àmbit de dret de família és en alguns procediments de modificació de mesures definitives on, pel que fa […]
Read More
11
ELS APARTATS 9 I 10 DEL CRITERI 11 DELS ORIENTATIUS DE 2020, S’APLIQUEN DE FORMA LITERAL? La previsió dels apartats 9 i 10 del criteri 11 sobre la modulació de grau en funció de la quantia, no s’ha d’aplicar d’una forma literal, sinó tenint en compte el context del cas concret i el conjunt dels […]
Read More
11
LA BASE DE CÀLCUL ALS CRITERIS 2020 EN DRET DE FAMÍLIA: DIVISIÓ COSA COMUNA, PRETENSIONS SENSE VALOR ECONÒMIC I PRESTACIONS PERÍODIQUES En els supòsits en que s’exerciti l’acció de divisió de cosa comuna en que no es formuli oposició per la part demandada, s’estima raonable prendre com a quantia base una indeterminada de 18.000 €, […]
Read More
11
SUPÒSITS MODULACIÓ DEL GRAU PER RAÓ DE LA QUANTIA BASE, ALS CRITERIS 2020 Hi han dos supòsits on la pròpia quantia base determina una modulació del grau aplicable: a) Quan la quantia base no superi, i per tant sigui igual o inferior, a la legalment prevista com a indeterminada, de 18.000 € (art. 394.3 LEC). […]
Read More
11
LA BASE DE CÀLCUL ALS PROCEDIMENTS SOBRE ARRENDAMENTS ALS CRITERIS 2020 En els procediments sobre arrendaments que tinguin per objecte la resolució del contracte i recuperació de la possessió del bé (art. 250.1.1ª LEC), incloent els procediments de desnonament per precari de l’art. 250.1.2ª LEC i els altres supòsits de tutela sumaria que preveuen els […]
Read More
11
COM ES PONDERA L’INTERÈS LITIGIÓS I EL TREBALL EN SUPÒSITS DE QUANTIA BASE REDUÏDA, ALS CRITERIS 2020? L’import dels honoraris que es poden incloure a la taxació de les costes resulta de l’aplicació sobre la quantia base del corresponent grau d’entre els que es preveuen al Criteri 6 que, amb caràcter general, serà el grau […]
Read More
11
Efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria de cotització de la contingència de desocupació per als treballadors adscrits al Sistema Especial per a Empleats de Llar en el nostre ordenament. Young woman wiping windows at home El Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Vigo, ha plantejat qüestió prejudicial...
Read More
1 2 3 4 5