By

Editor icablog
11
La reforma del Codi Penal de 2015 va fonamentar les lleis que regeixen la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Seguidament es va desenvolupar el Compliance. Després han sorgit diferents normes com la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat. En la STS núm. 561/2018, de 15 de novembre, Eloy Velasco, ponent en la Setmana Internacional de Compliance 2021 expressa: li...
Read More
11
En aquells casos previstos en la LA en què sigui necessària la intervenció d’un tribunal del poder judicial espanyol en ocasió de la tramitació d’un procediment arbitral (vid. art. 8) sembla clar que ha d’aplicar-se la normativa processal espanyola. Ara bé, en alguns casos, tenint en compte la flexibilitat que caracteritza l’arbitratge i especialment els...
Read More
11
El canvi de doctrina del Tribunal Suprem, després de tota una dècada, es pot resumir fent referència a una saga galàctica cinematogràfica molt coneguda: UNA NOVA ESPERANÇA. Això és el que tenen ara els consumidors afectats per les clàusules sòl que van ser pioners en la presentació de les seves demandes i per això, van...
Read More
11
L’entrada en vigor de la Llei 15/2022 protegeix les situacions relacionades amb la salut sota el paraigües del dret fonamental a la igualtat de tracte i no discriminació. L’amplitud i indefinició amb la que aquesta nova llei recull les situacions associades a la salut com a causes protegides que no poden ser susceptibles de discriminació...
Read More
11
Un punt de partida, la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. La referida sentencia núm. 1217/2020 del TSJPV, entenent que les normes de protecció de la maternitat han de ser interpretades a la llum del principi general de l’Interès Superior del menor,...
Read More
11
L’1 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2022/720 de la Comissió de 10 de maig de 2022 relatiu a l’aplicació de l’article 101, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a determinades categories d’acords verticals i pràctiques concertades (RECAV), que recull el marc normatiu aplicable a les...
Read More
11
L’assumpte C-625/20 ens presenta com a protagonista a una treballadora que, després d’un infart cerebral el 1998, va ser declarada en situació d’Incapacitat Permanent (IP) Total per a la seva professió d’auxiliar administrativa. Amb les dificultats i seqüeles de la seva malaltia, va tornar a trobar feina com a subalterna, en un país amb una...
Read More
11
El procés monitori europeu, d’aplicació des de 2008, té com a base el procés monitori nacional amb què coexisteix. Transporta la seva funció de recobrament de deutes pecuniàries líquides, determinades, no impugnades, vençudes i exigibles en l’a l’àmbit transfronterer dins la pròpia esfera europea.  Aquest procés comú, es caracteritza per ser ràpid, econòmic, senzill, sense...
Read More
11
El Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, d’ara endavant el Reglament, ha estat modificat a través del RD 504/2022, de 27 de juny. Els canvis en les altes i baixes de treballadors per compte d’altri són mínimes, s’exigeixen més dades com l’ocupació...
Read More
11
Des del passat 14 de març de 2020 (declaració d’estat d’alarma COVID 19), s’han aprovat diversitat de pròrrogues dels llançaments com a mesura dirigida a pal·liar els efectes de la crisi sanitària i econòmica per casos de vulnerabilitat. Les dues darreres pròrrogues han estat, per una banda, la de 28 de febrer i per l’altra,...
Read More
1 2 3 4