Tag

Dret Administratiu
11
En els orígens del Dret Administratiu i de la jurisdicció contenciosa administrativa. . RESUM: S’han complert 150 anys des que el 8 de febrer de 1873 es dictés pel Tribunal de Conflictes Francès l’Arrêt Blanco, considerat per molts com acta fundacional del Dret Administratiu. El 3 de novembre de 1871, una nena de 5 anys...
Read More
11
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem declara que no es poden equiparar els efectes de la declaració de nul·litat d’un contracte administratiu amb els derivats de la resolució del contracte per incompliment, als efectes de reconèixer una indemnització per lucre cessant. La declaració de nul·litat del contracte La sentència d’instància va estimar parcialment el...
Read More
11
Crane is in the air En un recent pronunciament, el Tribunal Suprem ha declarat que l’Administració ha d’admetre les al·legacions que, tot i que de manera extemporània, hagi presentat el contractista que s’oposa a la resolució d’un contracte, si les dites al·legacions han estat presentades abans de la declaració de la resolució del contracte. En...
Read More
11
La pràctica del consentiment informat amb la realització d’intervencions quirúrgiques successives segons un recent pronunciament del Tribunal Europeu de Drets Humans El Tribunal Europeu de Drets Humans ha analitzat, en l’assumpte Reis Jiménez c. Espanya (consulta núm. 57020/2018), la qüestió sobre l’absència de consentiment informat per escrit en una segona intervenció, quan aquell s’havia prestat...
Read More