Category

Civil
11
Des de l’any 2007, Catalunya, fent ús de l’atribució exclusiva de la matèria d’habitatge a les Comunitats Autònomes, ja va ser pionera en aprovar una norma reguladora de la política d’habitatge amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Des d’aleshores, malgrat la seva accidentada aprovació i declaracions successives d’inconstitucionalitat, va...
Read More
11
La setmana passada es va plantejar en el despatx la següent qüestió. Dos germans, copropietaris per meitat i proindivís d’un habitatge arrendat a Barcelona, volien interposar demanda judicial de desnonament per manca de pagament de la renda d’aquesta propietat comuna. Un d’ells, per ser titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial era, de...
Read More
11
La Sentència de 13 de juliol del TJUE (C-265/22) resol la qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Palma de Mallorca aportant noves indicacions als jutges nacionals alhora de valorar la transparència, eventual abusivitat i en definitiva la legalitat de la clàusula que estableix el IRPH en préstecs hipotecaris. L’assumpte (Cas-265/22)...
Read More
11
Davant l’increment dels tipus d’interès marcat per la referència a l’EURIBOR de les hipoteques subscrites vigents amb aquest indicador s’ha deixat en evidència la falta de capacitat econòmica d’un ventall més ampli de famílies per abonar regularment les quotes hipotecàries per l’adquisició del seu habitatge i compatibilitzar-ho amb la resta de despeses domèstiques periòdiques recurrents....
Read More
11
El passat 25 de maig es va publicar en el BOE, la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l’habitatge, entrant en vigor el 26 de maig de 2023. Entre altres mesures, la llei introdueix una sèrie de mesures que afecten els contractes d’arrendaments d’habitatge subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994...
Read More
11
Des de l’any 2015 han existit diferents pronunciaments del Tribunal Suprem per tal de definir una doctrina especifica i concreta sobre la determinació del caràcter usurari de les targetes revolving; sent a destacar, entre ells, la recent Sentència núm. 258/2023 de 15 de febrer d’aquest any, que estableix que en aquells casos en què existeixi...
Read More
11
Recentment, en la seva sentència de 20 de febrer de 2023, el Tribunal Suprem ha resolt un supòsit de fet relatiu a la indemnització per danys i perjudicis sol·licitada per un particular davant ORANGE ESPAGNE S.A.U per inclusió indeguda de les seves dades personals en un registre de morosos, en concepte de danys morals. En...
Read More
11
Sobre les costes judicials i la taxació de les mateixes s’ha escrit molt, encara que no amb la claredat suficient per dissipar els dubtes que, a nivell metodològic, es van plantejar als més d’una desena de Col·legis que van anar sancionats per part de la CNMC, per la utilització d’uns criteris orientatius que, al seu...
Read More
11
POSSESSIÓ DE L’ESTAT DE FILIACIÓ NO MATRIMONIAL RECURS DE CASSACIÓ PER CUSTÒDIA El passat 11/07/2022 el Tribunal Suprem va dictar sentència núm. 558/2022 (ECLI: ÉS: TS: 2022: 3002) en la qual s’estableix que, en cas de la no inscripció d’una filiació no matrimonial d’un menor, prevaldran els drets, necessitats i desitjos del mateix davant la...
Read More
11
El passat 27 de desembre, abans de finalitzar el termini de la suspensió dels llançaments fins el 31 de desembre de 2022 (RDL 11/2022), el Govern estatal va aprovar un nou RDL que adopta mesures que tenen incidència en matèria d’habitatge i de desnonaments. Les mesures que a continuació es citen són mesures aplicables des...
Read More
1 2 3