Category

icablog
11
Un punt de partida, la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. La referida sentencia núm. 1217/2020 del TSJPV, entenent que les normes de protecció de la maternitat han de ser interpretades a la llum del principi general de l’Interès Superior del menor,...
Read More
11
L’1 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2022/720 de la Comissió de 10 de maig de 2022 relatiu a l’aplicació de l’article 101, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a determinades categories d’acords verticals i pràctiques concertades (RECAV), que recull el marc normatiu aplicable a les...
Read More
11
L’assumpte C-625/20 ens presenta com a protagonista a una treballadora que, després d’un infart cerebral el 1998, va ser declarada en situació d’Incapacitat Permanent (IP) Total per a la seva professió d’auxiliar administrativa. Amb les dificultats i seqüeles de la seva malaltia, va tornar a trobar feina com a subalterna, en un país amb una...
Read More
11
El procés monitori europeu, d’aplicació des de 2008, té com a base el procés monitori nacional amb què coexisteix. Transporta la seva funció de recobrament de deutes pecuniàries líquides, determinades, no impugnades, vençudes i exigibles en l’a l’àmbit transfronterer dins la pròpia esfera europea.  Aquest procés comú, es caracteritza per ser ràpid, econòmic, senzill, sense...
Read More
11
El Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, d’ara endavant el Reglament, ha estat modificat a través del RD 504/2022, de 27 de juny. Els canvis en les altes i baixes de treballadors per compte d’altri són mínimes, s’exigeixen més dades com l’ocupació...
Read More
11
Des del passat 14 de març de 2020 (declaració d’estat d’alarma COVID 19), s’han aprovat diversitat de pròrrogues dels llançaments com a mesura dirigida a pal·liar els efectes de la crisi sanitària i econòmica per casos de vulnerabilitat. Les dues darreres pròrrogues han estat, per una banda, la de 28 de febrer i per l’altra,...
Read More
11
El Tribunal europeu ha declarat en sentència del passat 28 de juny que l’article 32 (apartats 3 a 6), l’article 34 (apartat 1, paràgraf segon) ambdós de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com també, l’article 67 (apartat 1, paràgraf tercer) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment...
Read More
11
Ens oblidem dels controls previs a la via judicial a què estan sotmeses les clàusules. Aquests existeixen i podrien resumir-se amb un simple refrany popular “Val més prevenir que curar”. El legislador emparat en aquesta idea, va intentar minimitzar el risc i els prejudicis de les clàusules abusives en la contractació massiva i seriada amb...
Read More
11
En data 24 de maig es publica el Reial decret 395/2022, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Aquesta nova norma transposa després de 4 anys de vigència la Directiva (UE) 2019/983. Els nous agents considerats com carcinògens són: Cadmi i els seus compostos inorgànicsBeril·li...
Read More
11
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem declara que no es poden equiparar els efectes de la declaració de nul·litat d’un contracte administratiu amb els derivats de la resolució del contracte per incompliment, als efectes de reconèixer una indemnització per lucre cessant. La declaració de nul·litat del contracte La sentència d’instància va estimar parcialment el...
Read More
1 2 3 4