Category

icablog
11
Des del passat 14 de març de 2020 (declaració d’estat d’alarma COVID 19), s’han aprovat diversitat de pròrrogues dels llançaments com a mesura dirigida a pal·liar els efectes de la crisi sanitària i econòmica per casos de vulnerabilitat. Les dues darreres pròrrogues han estat, per una banda, la de 28 de febrer i per l’altra,...
Read More
11
El Tribunal europeu ha declarat en sentència del passat 28 de juny que l’article 32 (apartats 3 a 6), l’article 34 (apartat 1, paràgraf segon) ambdós de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com també, l’article 67 (apartat 1, paràgraf tercer) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment...
Read More
11
Ens oblidem dels controls previs a la via judicial a què estan sotmeses les clàusules. Aquests existeixen i podrien resumir-se amb un simple refrany popular “Val més prevenir que curar”. El legislador emparat en aquesta idea, va intentar minimitzar el risc i els prejudicis de les clàusules abusives en la contractació massiva i seriada amb...
Read More
11
En data 24 de maig es publica el Reial decret 395/2022, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Aquesta nova norma transposa després de 4 anys de vigència la Directiva (UE) 2019/983. Els nous agents considerats com carcinògens són: Cadmi i els seus compostos inorgànicsBeril·li...
Read More
11
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem declara que no es poden equiparar els efectes de la declaració de nul·litat d’un contracte administratiu amb els derivats de la resolució del contracte per incompliment, als efectes de reconèixer una indemnització per lucre cessant. La declaració de nul·litat del contracte La sentència d’instància va estimar parcialment el...
Read More
11
Quan pensem en una vulneració dels nostres drets dins del procés judicial, ràpidament la nostra ment es dirigeix cap a l’art. 24.2 CE sobre tutela judicial efectiva. I l’art. 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans? Aconsellable al·legar-lo i tenir-lo al cap si volem arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans, a més cal...
Read More
11
Oportunitat per a la reforma de la planta local de Catalunya? RESUM: Els nous avantprojectes de Llei de Governs Locals de Catalunya i de l’Estatut Especial dels Municipis Rurals cerquen simplificar estructures, eficiència serveis i millorar mecanismes de cooperació interadministrativa. Potser seria un bon moment per replantejar-se les possibilitats d’impulsar les fusions de municipis. El...
Read More
11
L’Autoritat Laboral Europea com a expressió del pilar social de la UE. Tenint en compte la pròpia definició que, d’aquesta Autoritat Laboral, ens proporcionen els canals oficials de la UE, aquesta “ajuda a millorar la cooperació entre els països de la UE, coordina inspeccions conjuntes, duu a terme anàlisi i avaluacions de riscos sobre qüestions...
Read More
11
Crane is in the air En un recent pronunciament, el Tribunal Suprem ha declarat que l’Administració ha d’admetre les al·legacions que, tot i que de manera extemporània, hagi presentat el contractista que s’oposa a la resolució d’un contracte, si les dites al·legacions han estat presentades abans de la declaració de la resolució del contracte. En...
Read More
11
Ja fa anys que les autoritats de competència estan manifestant la seva absoluta determinació per aturar pràctiques anticompetitives relacionades amb la contractació pública. Compten per això amb potents mecanismes sancionadors[1] i de promoció de la competència,[2] havent assolit a més alts nivells de professionalització tècnica per detectar irregularitats a través de l’analítica de dades.[3] En...
Read More
1 2 3 4 5