Category

Administratiu
11
En els orígens del Dret Administratiu i de la jurisdicció contenciosa administrativa. . RESUM: S’han complert 150 anys des que el 8 de febrer de 1873 es dictés pel Tribunal de Conflictes Francès l’Arrêt Blanco, considerat per molts com acta fundacional del Dret Administratiu. El 3 de novembre de 1871, una nena de 5 anys...
Read More
11
El Tribunal europeu ha declarat en sentència del passat 28 de juny que l’article 32 (apartats 3 a 6), l’article 34 (apartat 1, paràgraf segon) ambdós de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com també, l’article 67 (apartat 1, paràgraf tercer) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment...
Read More
11
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem declara que no es poden equiparar els efectes de la declaració de nul·litat d’un contracte administratiu amb els derivats de la resolució del contracte per incompliment, als efectes de reconèixer una indemnització per lucre cessant. La declaració de nul·litat del contracte La sentència d’instància va estimar parcialment el...
Read More
11
Oportunitat per a la reforma de la planta local de Catalunya? RESUM: Els nous avantprojectes de Llei de Governs Locals de Catalunya i de l’Estatut Especial dels Municipis Rurals cerquen simplificar estructures, eficiència serveis i millorar mecanismes de cooperació interadministrativa. Potser seria un bon moment per replantejar-se les possibilitats d’impulsar les fusions de municipis. El...
Read More
11
Crane is in the air En un recent pronunciament, el Tribunal Suprem ha declarat que l’Administració ha d’admetre les al·legacions que, tot i que de manera extemporània, hagi presentat el contractista que s’oposa a la resolució d’un contracte, si les dites al·legacions han estat presentades abans de la declaració de la resolució del contracte. En...
Read More
11
Ja fa anys que les autoritats de competència estan manifestant la seva absoluta determinació per aturar pràctiques anticompetitives relacionades amb la contractació pública. Compten per això amb potents mecanismes sancionadors[1] i de promoció de la competència,[2] havent assolit a més alts nivells de professionalització tècnica per detectar irregularitats a través de l’analítica de dades.[3] En...
Read More
11
La pràctica del consentiment informat amb la realització d’intervencions quirúrgiques successives segons un recent pronunciament del Tribunal Europeu de Drets Humans El Tribunal Europeu de Drets Humans ha analitzat, en l’assumpte Reis Jiménez c. Espanya (consulta núm. 57020/2018), la qüestió sobre l’absència de consentiment informat per escrit en una segona intervenció, quan aquell s’havia prestat...
Read More
11
El Tribunal Suprem resol l’exigència de responsabilitat patrimonial derivada de l’omissió d’un acte legislatiu, mitjançant el qual el legislador havia d’habilitar, en la Llei de pressupostos corresponent, una despesa pressupostària amb l’objectiu de pal·liar el desequilibri ocasionat pels sobrecostos abonats en les expropiacions derivades de l’adjudicació d’una autopista de peatge. La responsabilitat patrimonial derivada de...
Read More
11
A finals del mes de març s’ha fet públic el pronunciament de la Secció 5ª de la Sala Contenciós administratiu del TSJ de Catalunya en relació amb els recursos presentats contra l’Ordenança municipal relativa a les anomenades ZBE . L’aspecte més rellevant i a l’hora qüestionat de dita disposició reglamentària era l’aprovació de l’anomenada Zona...
Read More