Category

Laboral
11
Un punt de partida, la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. La referida sentencia núm. 1217/2020 del TSJPV, entenent que les normes de protecció de la maternitat han de ser interpretades a la llum del principi general de l’Interès Superior del menor,...
Read More
11
L’assumpte C-625/20 ens presenta com a protagonista a una treballadora que, després d’un infart cerebral el 1998, va ser declarada en situació d’Incapacitat Permanent (IP) Total per a la seva professió d’auxiliar administrativa. Amb les dificultats i seqüeles de la seva malaltia, va tornar a trobar feina com a subalterna, en un país amb una...
Read More
11
El Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, d’ara endavant el Reglament, ha estat modificat a través del RD 504/2022, de 27 de juny. Els canvis en les altes i baixes de treballadors per compte d’altri són mínimes, s’exigeixen més dades com l’ocupació...
Read More
11
En data 24 de maig es publica el Reial decret 395/2022, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Aquesta nova norma transposa després de 4 anys de vigència la Directiva (UE) 2019/983. Els nous agents considerats com carcinògens són: Cadmi i els seus compostos inorgànicsBeril·li...
Read More
11
L’Autoritat Laboral Europea com a expressió del pilar social de la UE. Tenint en compte la pròpia definició que, d’aquesta Autoritat Laboral, ens proporcionen els canals oficials de la UE, aquesta “ajuda a millorar la cooperació entre els països de la UE, coordina inspeccions conjuntes, duu a terme anàlisi i avaluacions de riscos sobre qüestions...
Read More
11
El passat 6 d’abril es va publicar el Reial Decret llei 8/2022, de 5 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Tal com reflecteix l’exposició de motius del decret, sorprèn observar com Espanya ha perdut més de 5.000 investigadors/es durant el període...
Read More
11
La necessitat de la Directiva. Constitueix una evidència que, durant els últims anys hem assistit a un imparable avenç dels serveis digitals, serveis els esmentats amb presència en la nostra vida diària i que, en el que a aquestes breus reflexions respecta, han suposat un canvi substancial en el disseny i concepció de les relacions...
Read More
11
Les Plataformes Digitals han revolucionat els hàbits de consum de la ciutadania. Tenim pràcticament qualsevol servei a l’abast de la mà o de la butxaca; allà on s’allotgi el nostre Smartphone. El consumidor acudeix i pensa en una marca concreta i expressions com “demano un Uber perquè m’emporti a casa”, “Que me’l porti Amazon a...
Read More
11
Efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria de cotització de la contingència de desocupació per als treballadors adscrits al Sistema Especial per a Empleats de Llar en el nostre ordenament. Young woman wiping windows at home El Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Vigo, ha plantejat qüestió prejudicial...
Read More