Category

Laboral
11
MAJOR OBSTACLE A L’HORA D’IMPLEMENTAR ELS PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES La igualtat real de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en múltiples textos internacionals sobre drets humans. És la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes la que materialitza el concepte d’igualtat i...
Read More
11
Espanya per mitjà de l’entrada en vigor de la normativa Llei 28/2022 de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, ha creat un marc normatiu adequat per atreure inversió i talent estranger al nostre país, amb la finalitat que contribueixin en benefici dels serveis oferts per les empreses espanyoles, i que...
Read More
11
Una recent sentència del TSJ d’Andalusia (Màlaga) estableix que les organitzacions sindicals no poden bloquejar sine die la constitució de la Comissió que ha d’elaborar el Pla d’Igualtat d’una empresa Malgrat fa més d’un any que s’ha exhaurit el termini legal que tenien les empreses de cinquanta o més persones treballadores per disposar d’un Pla...
Read More
11
La Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc El juliol de l’any 2022 es publicava en el present espai l’article “Famílies monoparentals i prestació per naixement i cura de menor”. En aquest es comentava la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de...
Read More
11
La complexitat afegida que poden suposar aquests sistemes de retribució en espècie obliguen a contemplar-ne la regulació, segons cada casuística concreta Malgrat existeixen en l’actualitat diverses fórmules de retribució en espècie que ja no es poden considerar ni una novetat ni opcions poc freqüents a través de les quals compensar la prestació de serveis de...
Read More
11
Diaris de gran reconeixement a Espanya van publicar els següents titulars: “Les persones LGTBI hauran d’avisar de la seva orientació sexual al SEPE per ser prioritàries en les oficines d’ocupació”, “Treball demanarà acreditar la condició de LGTBI per tenir prioritat com col·lectiu vulnerable en el SEPE”, “Les persones LGTBI podran avisar al SEPE de la...
Read More
11
L’entrada en vigor de la Llei 15/2022 protegeix les situacions relacionades amb la salut sota el paraigües del dret fonamental a la igualtat de tracte i no discriminació. L’amplitud i indefinició amb la que aquesta nova llei recull les situacions associades a la salut com a causes protegides que no poden ser susceptibles de discriminació...
Read More
11
Un punt de partida, la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. La referida sentencia núm. 1217/2020 del TSJPV, entenent que les normes de protecció de la maternitat han de ser interpretades a la llum del principi general de l’Interès Superior del menor,...
Read More
11
L’assumpte C-625/20 ens presenta com a protagonista a una treballadora que, després d’un infart cerebral el 1998, va ser declarada en situació d’Incapacitat Permanent (IP) Total per a la seva professió d’auxiliar administrativa. Amb les dificultats i seqüeles de la seva malaltia, va tornar a trobar feina com a subalterna, en un país amb una...
Read More
11
El Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, d’ara endavant el Reglament, ha estat modificat a través del RD 504/2022, de 27 de juny. Els canvis en les altes i baixes de treballadors per compte d’altri són mínimes, s’exigeixen més dades com l’ocupació...
Read More
1 2