FAMÍLIES MONOPARENTALS I PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I CURA DE MENOR


Un punt de partida, la Sentència núm. 1217/2020, de 6 d’octubre de 2020, de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc.

La referida sentencia núm. 1217/2020 del TSJPV, entenent que les normes de protecció de la maternitat han de ser interpretades a la llum del principi general de l’Interès Superior del menor, conforme al que s’estableix en l’article 8 del Conveni Europeu per a la protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals, i al mandat de l’article 39 de la Constitució espanyola conclou que els permisos per naixement i cura de menor s’han d’ampliar, almenys en 10 setmanes més, en igualtat de condicions a la resta de famílies, ja que l’estructura familiar no pot suposar cap discriminació per a aquesta.

En la mateixa línia s’han pronunciat, entre altres, Sentència núm. 13/2022, de 17 de febrer de 2022, del Jutjat Contenciós administratiu de La Corunya (sent aquesta resolució la que ha anat més enllà en el reconeixement del dret, en concedir a la demandant 32 setmanes), la Sentència núm. 24/2022, de 31 de gener de 2022, del Jutjat social núm. 4 de Santander i la Sentència núm. 99/2022, de 14 de febrer de 2022, de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó.

Totes les Sentències referides, entre altres, reconeixen l’ampliació de la prestació, per naixement i cura de menor, a famílies monoparentals, en virtut dels invocats principis d’igualtat i no discriminació, i interès superior dels menors.

D’altra banda, el Defensor del Poble, en la seva Recomanació de 4 d’abril de 2022 va exposar el seu criteri favorable a ampliar el temps de reconeixement i gaudi de la prestació per naixement i cura del menor en supòsits de famílies monoparentals, a fi de poder acumular el corresponent al permís de l’altre progenitor, per respecte als principis generals de l’interès superior del menor i de no discriminació, consagrats en la Convenció sobre els Drets de Nen, per al que, segons el parer del Defensor del Poble, resultaria necessari realitzar les corresponents modificacions legislatives.

A l’espera de la modificació legislativa apuntada, o que es pronunciï el Tribunal Suprem.

Com es pot observar, el Tribunal Suprem encara no ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre l’ampliació d’aquest dret/prestació a les famílies monoparentals però, en l’arquitectura de l’eventual construcció d’aquest dret, bé es podria prendre com a referència les sentències de ple de la Sala Quarta del Tribunal Suprem de 25 d’octubre de 2016, recurs 3818/15, de 16 de novembre de 2016, recurs 3146/14, i de 14 de desembre de 2017, recurs 2859/16 en les quals, sense ànim de ser reiteratius, subratlla que: “les normes en matèria de protecció de maternitat han de ser interpretades a la llum del principi de l’interès superior del menor que s’integra en el nucli familiar amb el progenitor o progenitors que li paren esment i cures parentals, conforme als establert en l’article 8 del Conveni Europeu per a la protecció a la família i la infància, sent aquest designi el que ha de prevaler i servir d’orientació per a la solució de qualsevol dubte exegètic, així com d’acord amb la realitat social del temps en el qual han de ser aplicades les normes, atenent fonamentalment el seu esperit i finalitat”.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
Unificació de doctrina en matèria de prestació per naixement i cura de menor i famílies monoparentals: STS núm. 169/2023, de 2 de març de 2023
març 20, 2023
11
L’Excepció Ibèrica: El desconegut món del sector energètic
març 15, 2023
11
EL CARRERÓ SENSE SORTIDA DEL PETIT INVERSOR DEL BANCO POPULAR
març 13, 2023

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.