L’ATRACCIÓ DE NÒMADES DIGITALS, UNA OPORTUNITAT PER A ESPANYA


Espanya per mitjà de l’entrada en vigor de la normativa Llei 28/2022 de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, ha creat un marc normatiu adequat per atreure inversió i talent estranger al nostre país, amb la finalitat que contribueixin en benefici dels serveis oferts per les empreses espanyoles, i que converteixin a Espanya en una de les nacions amb millor qualitat de serveis, personal i avantatges administratius i fiscals de la zona euro.
El teletreballador internacional ha de complir els següents requisits a fi i efectes de poder obtenir la Targeta de Residència per un període de 3 anys:
▪  Ser un professional qualificat que acrediten ser graduats en universitats de reconegut prestigi, i sen defecte d’això acreditar ostentar exercir una experiència mínima de 3 anys en l’exercici de funcions similars, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de l’aportació de diplomes postil·lats i legalitzats, si és el cas.
▪  Aportar un contracte laboral, i les nòmines dels últims 3 mesos.
▪ Aportar una descripció del lloc laboral a desenvolupar amb les funcions exactes i un salari mínim de 30.249 € anual
▪ Acreditació de l’activitat real i continuada de l’empresa
▪ Exercir una activitat laboral a distància per a empreses radicades a l’exterior.
▪ L’activitat laboral pot ser exercida per compte d’altri o bé de manera autònoma.
▪ Trobar-se en una situació d’estada regular, i acreditar-ho per mitjà del visat, o bé els segells d’entrada del passaport que prova que la sol·licitud s’efectua dins els 90 dies de període regular en zona Schengen.
▪ Declaració responsable comprometent-se a tramitar l’alta en la seguretat social, excepte l’existència d’un conveni internacional en què l’administració d’origen accepti emetre aquest document.
▪ Carta de desplaçament autoritzant el desenvolupament del treball des d’Espanya.
▪ Assegurança de salut amb cobertura total sense copagaments, i justificant d’abonament de l’assegurança
▪ Certificat d’antecedents penals del país d’origen, postil·lat i legalitzat.
 
La Unitat de Grans Empreses que és un dels òrgans més efectius creats pel Govern és l’encarregada de la tramitació i la resolució de l’expedient.
La Unitat de Grans Empreses resol la petició efectuada en un termini màxim 20 dies. Sent d’aquesta manera un dels organismes estatals més efectius per atreure al talent estranger, i que doten al nostre país de les eines adequades per competir contra Portugal i Estònia, per exemple, qui constitueixen la nostra competència directa en matèria de captació de talent estranger.
L’obtenció de la Targeta de residència comporta la possibilitat d’acollir-se a un règim fiscal més atractiu, és a dir, a la Llei Beckham. D’aquesta manera podran tributar per l’Impost sobre la Renda de no residents, mantenint la condició de contribuent per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) durant el període impositiu en què s’efectuï el canvi de residència i durant els cincs períodes impositius següents.
Ara bé, el contribuent que opti per la tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents quedarà subjecte per obligació real en l’impost sobre el patrimoni.
Un dels requisits per acollir-se a la citada avantatge fiscal consisteix en què el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya els últims 5 anys.
Una vegada que ingressa a Espanya el contribuent ha de procedir a comunicar a l’Agència Tributària per mitjà del model 149, d’opció pel règim especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol.
Rebi la comunicació l’Agència Tributària partint d’article 93 de la LIRPF valora si el contribuent compleix els següents requisits:
▪  Acreditar que no ha estat resident fiscal a Espanya en els 5 anys anteriors al desplaçament
▪  Acreditar la data d’entrada a Espanya
▪  Que el desplaçament a territori espanyol es produeixi, ja sigui el primer any d’aplicació del règim o l’any anterior, com a conseqüència d’alguna de les següents circumstàncies:
 
1. Com a conseqüència de la signatura d’un contracte laboral, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals Regulat pel Reial decret 1006/1985 de 26 de juny.
S’entendrà complerta aquesta condició quan s’iniciï una relació laboral, ordinària o especial diferent de l’anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament sigui ordenat per l’ocupador i existiu una carta de desplaçament.
Respecte al que ha indicat amb anterioritat hem de prendre en consideració que la Consulta Vinculant DGT 0777/19 indica que, si transcorrer un període de temps prolongat entre el desplaçament a Espanya del consultant i l’inici de la relació laboral, s’incompliria el requisit previst en la Llei de l’IRPF art 93.31 b i no podrà optar a acollir-se al règim especial.
Els beneficis que ofereix la normativa citada als contribuents de la qual pretensió d’acollir-se a la Llei Beckham, s’aculli podrà podran tributar a un tipus fix del 24% durant els 5 primers anys de la seva residència a Espanya, i són extensibles al cònjuge i als fills menors de 25 anys.
Autora del post:
11

Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
METAVERSO: L’EVEREST DE LA MEDIACIÓ
febrer 19, 2024
11
EXERCEIX EL CESSIONARI D’UN DRET DE CRÈDIT LEGITIMACIÓ PASSIVA PER DEFENSAR LA VALIDESA DEL CONTRACTE DE CRÈDIT AL CONSUM PEL QUAL DIMANA EL DRET DE CRÈDIT OBJECTE DE TRANSMISSIÓ?
febrer 7, 2024
11
RESUM EXPRÉS PER A CONSUMIDORS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA DE 25 DE GENER DE 2024: DESPESES HIPOTECÀRIES
gener 30, 2024

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.