Day

juliol 6, 2022
11
El Tribunal europeu ha declarat en sentència del passat 28 de juny que l’article 32 (apartats 3 a 6), l’article 34 (apartat 1, paràgraf segon) ambdós de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com també, l’article 67 (apartat 1, paràgraf tercer) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment...
Read More
11
Ens oblidem dels controls previs a la via judicial a què estan sotmeses les clàusules. Aquests existeixen i podrien resumir-se amb un simple refrany popular “Val més prevenir que curar”. El legislador emparat en aquesta idea, va intentar minimitzar el risc i els prejudicis de les clàusules abusives en la contractació massiva i seriada amb...
Read More