Tag

quantia base
11
QUINA ÉS LA BASE DE CÀLCUL ALS PROCEDIMENTS DE MODIFICACIÓ DE MESURES, RECURSOS I EXECUCIONS EN DRET DE FAMÍLIA, ALS CRITERIS 2020? Un dels supòsits en que a la praxis ens trobem amb condemnes en costes en l’àmbit de dret de família és en alguns procediments de modificació de mesures definitives on, pel que fa […]
Read More
11
ELS APARTATS 9 I 10 DEL CRITERI 11 DELS ORIENTATIUS DE 2020, S’APLIQUEN DE FORMA LITERAL? La previsió dels apartats 9 i 10 del criteri 11 sobre la modulació de grau en funció de la quantia, no s’ha d’aplicar d’una forma literal, sinó tenint en compte el context del cas concret i el conjunt dels […]
Read More
11
LA BASE DE CÀLCUL ALS CRITERIS 2020 EN DRET DE FAMÍLIA: DIVISIÓ COSA COMUNA, PRETENSIONS SENSE VALOR ECONÒMIC I PRESTACIONS PERÍODIQUES En els supòsits en que s’exerciti l’acció de divisió de cosa comuna en que no es formuli oposició per la part demandada, s’estima raonable prendre com a quantia base una indeterminada de 18.000 €, […]
Read More
11
SUPÒSITS MODULACIÓ DEL GRAU PER RAÓ DE LA QUANTIA BASE, ALS CRITERIS 2020 Hi han dos supòsits on la pròpia quantia base determina una modulació del grau aplicable: a) Quan la quantia base no superi, i per tant sigui igual o inferior, a la legalment prevista com a indeterminada, de 18.000 € (art. 394.3 LEC). […]
Read More