EL TRIBUNAL SUPREM RESOL LA QÜESTIÓ RELATIVA A LA PRESENTACIÓ EXTEMPORÀNIA DE LES AL·LEGACIONS PER PART DEL CONTRACTISTA QUE S’OPOSA A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Crane is in the air

En un recent pronunciament, el Tribunal Suprem ha declarat que l’Administració ha d’admetre les al·legacions que, tot i que de manera extemporània, hagi presentat el contractista que s’oposa a la resolució d’un contracte, si les dites al·legacions han estat presentades abans de la declaració de la resolució del contracte. En tractar-se doncs, d’un supòsit de resolució contractual amb oposició del contractista, és necessària la sol·licitud del dictamen de l’òrgan consultiu, en virtut de l’article 191.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

El contractista presenta les al·legacions un cop ha transcorregut el termini atorgat però abans de la declaració de resolució contractual

El Cabildo Insular de Fuerteventura interposa un recurs de cassació contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Canàries, la qual va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per una entitat mercantil contra la desestimació del recurs de reposició plantejat contra la resolució d’un contracte d’obres. La resolució administrativa resolia el contracte, sobre la base de l’incompliment culpable per part de la contractista, i incoava l’expedient corresponent per a determinar la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per la resolució del contracte com a conseqüència de la no execució de l’obra en el termini previst.

La sentència d’instància, si bé dona la raó a l’Administració pel que fa al còmput del termini per a presentar al·legacions, ja que la contractista les hauria presentat un cop transcorregut el termini atorgat, considera que s’hauria d’haver sol·licitat el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Canàries en constar l’oposició del contractista a la resolució; i això seria així perquè, tot i que de manera extemporània, l’oposició es va formular abans de la resolució de l’Administració que declarava la resolució del contracte.

La interlocutòria d’admissió del recurs va considerar que la qüestió que té interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència fa referència a si es pot entendre formulada l’oposició del contractista a la resolució del contracte un cop ja ha transcorregut el termini atorgat per l’Administració, però abans de la notificació de la resolució del contracte. En definitiva, es planteja què succeeix amb la presentació d’al·legacions per oposar-se a la resolució del contracte fora del termini però abans de dictar-se la resolució administrativa mitjançant la qual s’acorda resoldre el contracte.

L’Administració ha d’admetre les al·legacions i ha de sol·licitar el dictamen de l’òrgan consultiu

Segons exposa la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, núm. 417/2022, de 4 d’abril (recurs núm. 944/2020) ha quedat acreditat que les al·legacions, tot i que fora del termini atorgat per l’Administració, van tenir entrada en el registre administratiu corresponent abans que es dictés la resolució que declarava la preclusió del tràmit, per la qual cosa l’òrgan estava obligat a admetre-les, en lloc de dictar la resolució que posava fi al procediment.

En tractar-se, doncs, d’un supòsit de resolució contractual amb oposició del contractista adjudicatari, resulta preceptiu, d’acord amb allò que disposa l’article 191.3.a) de la Llei de Contractes del Sector Públic, el dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan consultiu equivalent de la Comunitat autònoma.

Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
LA VOLUNTARIETAT NO ÉS INTRANSCENDENT
maig 21, 2024
11
Inici del còmput de prescripció de l’acció de restitució de les despeses hipotecàries pagades com a conseqüència d’una clàusula abusiva. Anàlisis de les Sentències del TJUE de 25 d’abril de 2024.
maig 9, 2024
11
RECORREGUT PER LA LIMITACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER DE L’HABITATGE A CATALUNYA I L’AFECTACIÓ ACTUAL SOBRE LES ÀREES DE MERCAT RESIDENCIAL TENSAT
abril 2, 2024

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.