COM ES PONDERA L’INTERÈS LITIGIÓS I EL TREBALL EN SUPÒSITS DE QUANTIA BASE REDUÏDA, ALS CRITERIS 2020?

COM ES PONDERA L’INTERÈS LITIGIÓS I EL TREBALL EN SUPÒSITS DE QUANTIA BASE REDUÏDA, ALS CRITERIS 2020?

L’import dels honoraris que es poden incloure a la taxació de les costes resulta de l’aplicació sobre la quantia base del corresponent grau d’entre els que es preveuen al Criteri 6 que, amb caràcter general, serà el grau 4t si es tracta d’un procediment ordinari, o el grau 5è si es tracta d’un procediment verbal. Quan la quantia base no superi, i per tant sigui igual o inferior, a la legalment prevista com a indeterminada, de 18.000 € (art. 394.3 LEC), s’aplicarà el grau superior, això és, el 3r i 4t grau respectivament (Criteri 11.10).

Ara bé, cal tenir en compte que, de conformitat amb el Criteri 4.3, els honoraris a incloure a les costes han de ser el resultat de la ponderació conjunta i equitativa del treball i l’interès litigiós, evitant que una quantia o interès litigiós excessivament baix o reduït determini per sí sol el seu import, i més tenint en compte que d’acord amb el Criteri 3.2, aquests criteris tenen un fi orientador i no s’han d’interpretar com un mínim o un màxim, sinó de forma flexible, estant al cas concret, en atenció a les circumstàncies concurrents cas per cas.

Per aquest motiu, quan ens trobem davant d’un procediment ordinari per raó de la matèria i la base de càlcul sigui inferior a 6.001 €, quantia mínima del judici ordinari per raó de la quantia segons l’art. 249.2 LEC, en atenció a la càrrega de feina i temps de dedicació habitual en un judici ordinari, sempre que aquesta es dugui a terme de forma efectiva en el cas concret, s’estima adequat minutar en costes el que resulti d’aplicar el grau 3er prenent com a quantia base els 6.001 € que preveu l’art. 249.2 LEC. Tanmateix, si es tracta d’un procediment verbal amb quantia inferior a 3.000 €, quantia mínima del judici verbal per raó de la quantia als efectes de poder interposar recurs d’apel·lació segons l’article 455.1 LEC, pels mateixos motius d’evitar que una quantia excessivament baixa condicioni per sí sola els honoraris, s’estima adequat minutar en costes el que resulti d’aplicar el grau 4t sobre la quantia base esmentada de 3.000 € (art. 455.1 LEC), en atenció a la càrrega de treball i el temps de dedicació habitual o més freqüent en un judici verbal, sempre que aquesta es dugui a terme de forma efectiva en el cas concret.

Si el procediment no s’ha tramitat de forma íntegra, per qualsevol motiu (vènia, transacció, desistiment, …) s’ha d’estar a la distribució per fases processals prevista al Criteri 10.1, en virtut del qual la fase d’al·legacions i la resta del procediment tindran un valor similar entre sí, i les fases que comprengui l’esmentada resta del procediment també és valoraran de forma semblant entre sí.

Per altra banda, si es tracta de les costes de la segona instància s’estarà a allò disposat al Criteri 8, en relació amb l’esmentat Criteri 10.1, en virtut del qual la feina feta a l’apel·lació s’estima equiparable a la fase d’al·legacions de la primera instància, amb un lleu increment en cas de celebració de vista en aquesta segona instància.


Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
OBLIGACIÓ DE LES ENTITATS FINANCERES DE CONSERVAR I LLIURAR ELS DOCUMENTS BANCARIS DELS SEUS CLIENTS
setembre 27, 2023
11
Els oblidats: a la recerca de la igualtat
setembre 20, 2023
11
MEDIACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES
setembre 13, 2023

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.