SUPUESTOS MODULACIÓN DEL GRADO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA BASE, A LOS CRITERIOS 2020

SUPÒSITS MODULACIÓ DEL GRAU PER RAÓ DE LA QUANTIA BASE, ALS CRITERIS 2020

Hi han dos supòsits on la pròpia quantia base determina una modulació del grau aplicable:

a) Quan la quantia base no superi, i per tant sigui igual o inferior, a la legalment prevista com a indeterminada, de 18.000 € (art. 394.3 LEC).

b) Quan la quantia base superi la meitat de la legalment prevista per a l’accés cassacional, de 600.000 € (article 477.2.2º LEC), és a dir, quan sigui superior a 300.000 €.

Si la quantia base no supera la legalment prevista com a indeterminada (18.000 €), per a compensar la distorsió que, en actuacions amb un mínim de fonamentació jurídica pot implicar una quantia base reduïda, s’estima raonable estar al grau superior del que correspondria per raó del tipus de procediment o actuació (criteri 11.10). En conseqüència, si es tracta, a mode d’exemple, de les costes d’un procediment ordinari on la quantia base és de 16.000 euros, €, es partirà del grau 4t, com a propi d’aquell, però s’estimarà adequat tenir en compte el grau superior, això és, el grau 3r. I si es tracta de les costes d’un incident de mesures cautelars on la quantia base és indeterminada de 18.000 €, es partirà del grau 9è, que és l’específic d’aquell, però s’estimarà adequat tenir en compte el grau superior, això és, el grau 8è.

Tanmateix, quan l’import resultant sigui molt reduït, es considera més adequada l’opció prevista en el mateix criteri 11.10, consistent en aplicar directament el grau 15è del Criteri 6, sobre una quantia indeterminada (18.000 €) que es correspon a un escrit d’al·legacions mínimament fonamentat (criteris 11.1 i 11.2). Per tant, si es tracta, per exemple, de les costes d’un incident de liquidació d’interessos on la quantia base són 3.000 euros, i la càrrega de treball i de dedicació de temps ha estat l’habitual en aquest tipus d’incidents, es considera més adequat aplicar directament el grau 15è, sobre un indeterminada, de 18.000 €, la qual cosa dona un resultat més ajustat a la feina feta, que el que resultaria d’aplicar el grau 10è (un grau superior al grau 9è com a propi d’aquella actuació), sobre l’interès litigiós real.

A les actuacions, recursos o actuacions expressament previstes en els graus 14è a 18è, ambdós inclosos (com ara recursos de reposició, assistències i compareixences penals o escrits de mer tràmit) la quantia base s’estima sempre indeterminada (criteri 11.2) i no s’aplica el grau superior ni es pot aplicar directament el grau 15è del criteri 6, atès que és la pròpia i especifica actuació professional (reposició, assistència o actuació concreta) el que determina estar sempre a la quantia indeterminada (18.000€), d’acord amb el criteri 11.2, prescindint de l’interès litigiós real propi d’aquestes concretes actuacions. Així, per exemple, si es tracta de les costes d’una assistència penal o la presentació d’un escrit de tràmit a la fase d’instrucció d’un procediment penal abreujat, la quantia base és la indeterminada de 18.000 € (criteris 11.1 i 11.2), tot aplicant sobre aquests 18.000 € el grau 17è o 18è, respectivament, sense pujar al grau superior (16è i 17è, respectivament) ni poder aplicar directament el grau 15è.

En un sentit similar, però de signe oposat, en els supòsits on la quantia base superi la meitat de la legalment prevista per a l’accés cassacional i, per tant, sigui igual o superior a 300.001 €, els criteris 2020 preveuen que es pot aplicar una moderada reducció de grau (criteri 11.9), per a ponderar de forma raonable l’interès litigiós i compensar la distorsió que comporta una quantia base elevada. Aquesta “moderada reducció de grau” s’ha d’entendre en el sentit d’aplicar una reducció de fins a 2 graus, atès que una reducció superior no seria moderada, doncs reduir en tres graus implica gairebé una reducció dels honoraris a la meitat.

Doncs bé, a efectes de l’aplicació d’aquesta moderada reducció de grau, cal tenir present que, de conformitat amb l’establert al propi Criteri 11.9, no es tindrà en compte la quantia en allò que excedeixi de la que dona accés cassacional. Per la qual cosa, quan l’interès litigiós real sigui superior a 600.000 €, la quantia base queda reduïda o limitada a aquesta última. Si bé, l’interès litigiós real sí es tindrà en compte a efectes de determinar, en el seu cas, la moderada reducció de grau a aplicar (de fins a 2 graus). Així, si la quantia base o interès litigiós real no supera el doble de la summa gravaminis, s’estima raonable aplicar una moderada reducció de dos graus, mentre que si la supera en déu vegades (la suma legalment prevista per a l’accés cassacional), s’estima raonable aplicar una reducció d’un sol grau. I quan la quantia base sigui fins i tot superior a aquesta última, s’estima raonable ja no aplicar cap moderada reducció de grau, per evitar que la limitació de la quantia a 600.000 €, en supòsits amb un interès litigiós real extraordinàriament elevat, deixi sense efecte el factor de l’interès econòmic litigiós que cal ponderar de forma conjunta i equitativa amb el factor relatiu al grau de treball en la valoració dels honoraris repercutibles en costes (criteri 4.3).


Autora del post:
Autor del post:
11

Related Posts

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.

Artículos Recientes

11
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD OBLIGATÒRIOS PARA LAS EMPRESAS EN ESPAÑA
junio 12, 2024
11
LA VOLUNTARIEDAD NO ES BALADÍ
mayo 21, 2024
11
Inicio del cómputo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios pagados como consecuencia de una cláusula abusiva. Análisis de las Sentencias del TJUE de 25 de abril de 2024.
mayo 9, 2024

ICABLOG

La misión de ICABLOG es fomentar la recerca, la exploración continua, la sensibilidad jurídica y el debate entre todos los operadores jurídicos para mejorar la profesión y impactar en la sociedad.

Autores ICABLOG

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.