Tag

família
11
El 7 de abril de 2021, la Sala Tercera del Tribunal Supremo nos sorprendió con una sentencia pionera al abrir las llevas a las parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad, al reconocer, en contra del sentenciado hasta ahora, que la inscripción en el registro de parejas de hecho o documento ante...
Read More
11
QUINA ÉS LA BASE DE CÀLCUL ALS PROCEDIMENTS DE MODIFICACIÓ DE MESURES, RECURSOS I EXECUCIONS EN DRET DE FAMÍLIA, ALS CRITERIS 2020? Un dels supòsits en que a la praxis ens trobem amb condemnes en costes en l’àmbit de dret de família és en alguns procediments de modificació de mesures definitives on, pel que fa […]
Read More
11
LA BASE DE CÀLCUL ALS CRITERIS 2020 EN DRET DE FAMÍLIA: DIVISIÓ COSA COMUNA, PRETENSIONS SENSE VALOR ECONÒMIC I PRESTACIONS PERÍODIQUES En els supòsits en que s’exerciti l’acció de divisió de cosa comuna en que no es formuli oposició per la part demandada, s’estima raonable prendre com a quantia base una indeterminada de 18.000 €, […]
Read More