LA BASE DE CÁLCULO A LOS CRITERIOS 2020 EN DERECHO DE FAMILIA: DIVISIÓN COSA COMÚN, PRETENSIONES SIN VALOR ECONÓMICO Y PRESTACIONES PERIODICAS

LA BASE DE CÀLCUL ALS CRITERIS 2020 EN DRET DE FAMÍLIA: DIVISIÓ COSA COMUNA, PRETENSIONS SENSE VALOR ECONÒMIC I PRESTACIONS PERÍODIQUES

En els supòsits en que s’exerciti l’acció de divisió de cosa comuna en que no es formuli oposició per la part demandada, s’estima raonable prendre com a quantia base una indeterminada de 18.000 €, perquè no està en discussió la titularitat dominical, sempre que el valor de la quota titularitat de la part afavorida en costes no fos inferior a aquest import de 18.000 €, o que no es discuteixi la valoració del bé, en quin cas és més adient prendre com a base la diferència, com a valor controvertit. En canvi, en els casos en que es formuli oposició pel demandat es considera més raonable la quantia processal, que consisteix en el valor de la quota o participació en la copropietat (art. 251.3ª.6è LEC).

Tanmateix per a cadascuna de les pretensions sense un valor econòmic directe (custòdia, visites, ús del domicili conjugal, etc.) s’estima raonable prendre en consideració una quantia indeterminada de 18.000 €, a excepció de l’atribució de l’ús del domicili conjugal, respecte de la qual es considera més adequat prendre una anualitat de renda contractual actualitzada o de finca anàloga, segons dades publicades per l’Administració, i si no es pot determinar, la quantia indeterminada ressenyada. Mentre que en relació a les que tinguin quantia pròpia es prendrà com a base, o millor dit afegiran a la base, la quantia pròpia de cada pretensió acumulada. En aquest punt cal tenir en compte que el Criteri 13 preveu que quan s’acumulen varies pretensions, l’interès econòmic ve determinat per la suma de la quantia de totes elles, sempre que tinguin entitat pròpia i no siguin merament accessòries unes de les altres, o es tracti de pretensions subsidiàries o alternatives, en quin cas es considera més raonable prendre com a quantia base la de major valor o transcendència econòmica, com preveu per a aquests supòsits l’art. 252.1ª LEC).

Quant a les pretensions periòdiques, d’acord amb el que preveu el Criteri 11.4, la quantia base serà la que correspongui segons aquest ordre:

a) La quantia processal fixada al procediment o la de 10 anualitats prevista a l’art. 251.7ª LEC, sempre que la seva aplicació no resulti poc raonable, com succeirà per exemple quan es tracti de pensions d’aliments a favor d’infants que no siguin de curta edat o es tracti de prestacions periòdiques a favor de persones d’avançada edat.

b) La quantia expressament acceptada per ambdues parts en el procediment objecte de taxació, sempre que la mateixa consti a les actuacions judicials.

c) La quantia total de la prestació periòdica capitalitzada si és determinable. De fet aquesta quantia ha de prevaldre sobre la processal, atès que si consta a les actuacions una quantia determinada que reflecteix l’interès econòmic real i difereix de la quantia processal, implica que la que consta a les actuacions és més raonable que la processal, com a mera aproximació formal a l’interès econòmic litigiós.

d) La quantia indeterminada de 18.000 € de l’art. 394.3 LEC, tenint en compte l’esmentat increment de grau del Criteri 11.10 quan es tracti de l’única pretensió per calcular la quantia base.


Autora del post:
Autor del post:
11

Related Posts

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.

Artículos Recientes

11
COPROPIEDAD DE UN INMUEBLE URBANO DE USO RESIDENCIAL ENTRE UN GRAN TENEDOR Y UN COMUNERO QUE NO TIENE TAL CONDICIÓN ¿AFECTA LA CONDICIÓN DEL PRIMERO AL SEGUNDO?
noviembre 9, 2023
11
LA MUERTE DEL REO EN EL PROCESO PENAL
noviembre 7, 2023
11
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE VIVIENDA HABITUAL: ¿RECLAMAR UN SISTEMA DE AMORTIZACIÓN DE CUOTA CRECIENTE?
octubre 30, 2023

ICABLOG

La misión de ICABLOG es fomentar la recerca, la exploración continua, la sensibilidad jurídica y el debate entre todos los operadores jurídicos para mejorar la profesión y impactar en la sociedad.

Autores ICABLOG

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.