LA BASE DE CÁLCULO A LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE ARRENDAMIENTOS A LOS CRITERIOS 2020

LA BASE DE CÀLCUL ALS PROCEDIMENTS SOBRE ARRENDAMENTS ALS CRITERIS 2020

En els procediments sobre arrendaments que tinguin per objecte la resolució del contracte i recuperació de la possessió del bé (art. 250.1.1ª LEC), incloent els procediments de desnonament per precari de l’art. 250.1.2ª LEC i els altres supòsits de tutela sumaria que preveuen els apartats 4rt i 7è del mateix precepte (250.1 LEC), la quantia base d’aquesta pretensió no pecuniària serà la que correspongui segons aquest ordre:

a) La quantia processal fixada al procediment (arts. 253 i 255 LEC), sempre que no resulti poc raonable, en quin cas s’està al que resulti dels apartats subsidiaris que segueixen. Així, per exemple s’estima poc raonable la dels procediments d’habitatges de renda antiga, en els que la legislació processal no distingeix i es fixa una anualitat de renda contractual sense actualitzar a preus de mercat. També es considera que la quantia processal és poc raonable en els desnonaments per precari, que consisteix en el valor cadastral de l’immoble, malgrat no s’hi discuteix la seva titularitat.

b) En defecte de l’anterior, s’està a l’import d’una anualitat de renda de finca anàloga, tenint en compte les característiques de l’habitatge, sempre que constin a les actuacions, així com les dades publicables pel Cadastre. A partir d’aquestes dades i característiques la quantia base s’extreu de consultar l’índex de referència de preus de lloguer publicats per l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per obtenir l’esmentat import d’una anualitat de renda de finca anàloga segons les dades oficials publicades pel referit índex.

c) En defecte de l’anterior, s’està al 10% del valor cadastral fixat al procediment, actualitzat amb els coeficients multiplicadors de la instrucció de valoració de béns immobles de la Agencia Tributària de Catalunya, d’acord amb el límit mínim establert a l’article 26 de la Llei Estatal 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, en relació al valor de l’usdefruit, atès que es tracta de judicis sobre drets possessoris com ho és el dret d’usdefruit.

d) Per últim, la quantia indeterminada de 18.000 € de l’art. 394.3 LEC, tenint en compte l’increment de grau del Criteri 11.10 quan es tracti de l’única pretensió que integri la quantia base.

Aquests criteris per a determinar la quantia base s’apliquen també, de forma analògica, a l’incident de tercer ocupant que es plantegi en seu d’un procediment d’execució hipotecària, tenint en compte que allò que és objecte de controvèrsia en el mateix, és el dret o no del tercer ocupant a continuar en la possessió de l’immoble.

Quan a l’acció de desnonament per manca de pagament s’acumuli l’acció de reclamació de rendes degudes (art. 440.3 LEC), la quantia base ve determinada per la suma del valor de les dues accions (Criteri 13). Pel que fa a l’acció de reclamació de quantitat, s’estarà a les rendes degudes fins a la seva consignació o pagament o, en el seu cas, fins a la recuperació de la possessió de l’immoble, perquè és l’interès real en litigi. I quan s’exerciti únicament l’acció de reclamació de rendes degudes, la quantia base vindrà determinada per la quantitat reclamada o bé la que hagi estat objecte de condemna (Criteri 11.1).

Respecte de la quantia base en el procediment d’execució, s’està a la quantitat per la qual es despatxi i es dugui a terme de forma efectiva, tant en concepte de principal, com d’interessos i costes pressupostades (Criteri 11.5). En canvi, quan l’objecte de l’execució sigui el pronunciament relatiu a la recuperació de la possessió del bé, la quantia base vindrà donada per la que resulti de l’aplicació de l’ordre ressenyat anteriorment respecte a la fixació del valor d’aquesta pretensió no pecuniària.


Autora del post:
Autor del post:
11

Related Posts

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.

Artículos Recientes

11
OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE CONSERVAR Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS BANCARIOS A SUS CLIENTES
septiembre 27, 2023
11
Los olvidados: en búsqueda de la igualdad
septiembre 20, 2023
11
MEDIACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
septiembre 13, 2023

ICABLOG

La misión de ICABLOG es fomentar la recerca, la exploración continua, la sensibilidad jurídica y el debate entre todos los operadores jurídicos para mejorar la profesión y impactar en la sociedad.

Autores ICABLOG

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.