El procés equitatiu de l’article 6.1 CEDH vs la tutela judicial efectiva de l’article 24.2 CE


Quan pensem en una vulneració dels nostres drets dins del procés judicial, ràpidament la nostra ment es dirigeix cap a l’art. 24.2 CE sobre tutela judicial efectiva. I l’art. 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans? Aconsellable al·legar-lo i tenir-lo al cap si volem arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans, a més cal recordar que tots som lletrats europeus.

El seu origen: El trobem en els articles 8 i 11 de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 i va servir de base a l’article 14 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966, article 47 de la Carta de Dret Fonamentals de la Unió Europea i del nostre article 24 CE.

Què conté, com definir-ho i complementar-ho?

L’article 6.1 CEDH inclou la definició del procés equitatiu, complementada amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i l’article 13 CEDH sobre el dret a un recurs efectiu, però, abans de res, és una garantia bàsica dels drets fonamentals, obtenint la tutela efectiva dels tribunals dins un procés, entre els quals s’inclouen els següents drets:

  • a) Dret d’accés a la jurisdicció per a qualsevol ciutadà, obtenint una resolució. Això no implica que l’Estat hagi de proporcionar assistència jurídica gratuïta al ciutadà en tot el litigi civil.
  • b) Dret a un tribunal independent i imparcial garantint els drets fonamentals amb un procés públic, amb publicitat de la sentència i accés a la sala.
  • c) Dret a una decisió fonamentada en dret, és a dir motivada sense arbitrarietat (Hiro Balani c Espanya) i (Ruiz Torrija c España).
  • d) Dret a un procés sense dilacions indegudes (termini raonable): (Ortuño contra España) i (Serrano Contreras c España).

Aquests criteris han estat seguits en la jurisprudència del Tribunal Constitucional: STC 5/1985 de 23 de gener, (FJ 6è) i STC 177/2004 de 18 d’octubre (FJ 10è)

A més d’aquests drets, l’article 6.1 CEDH està integrat per uns principis:

1.Principi d’equitat (processal) garantint un procediment de contrarietat, en què les parts són escoltades pel jutge, fins i tot en l’última instància (Pérez c Francia, paràgraf 80), (McGinley c UK, paràgraf 86 i 90) i (Ruiz-Mateos c España, paràgraf 63 a 67).

2. Principi de contrarietat: Caràcter contradictori del procés, això implica la capacitat de les parts de poder conèixer qualsevol document o prova presentada al jutge, poder-la qüestionar i fer al·legacions (Krcmár i d’altres Rep. Checa, paràgraf 42). Vàlid davant el Tribunal Constitucional (Gaspari c Eslovènia, paràgraf 53).

3.Principi d’igualtat de mitjans processals Cerca l’equilibri just entre les parts (Feldbrugge c els Països Baixos, paràgraf 44) incloent els mitjans probatoris (Dombo Beheer&&& B.V. c els Països Baixos, paràgraf 33) però no garanteix explícitament el dret a esmenar als testimonis o pèrits, ni la seva admissibilitat, ja que això és competència del jutge nacional, el qual ha de fonamentar la seva decisió.

Similituds i diferències entre l’article 6.1 CEDH i l’article 24.2 CE.

L’article equivalent en el nostre ordenament nacional és l’article 24 CE, amb la diferència que l’article 6.1 CEDH, és un dret transversal format per un conjunt de garanties objectives processals aplicables als procediments, per això, amb un contingut més ampli, ja que estableix la garantia de la justícia i el reconeixement de les vies judicials per a la protecció dels drets i llibertats de la persona, fonament clau del sistema jurídic d’un Estat democràtic. A la vegada, és un dret autònom i instrumental, de garantia de la resta de drets fonamentals, sense ell no podrien existir la resta de drets.

Quan és aplicable l’article 6? 1CEDH?

La seva aplicació queda condicionada a uns requisits:

a) Existència de litigi real i seriós (disputi) (Sporrong i Lönroth c Suècia).

b) No pot aplicar-se a un procediment NO contenciós i unilateral (Alaverdyn c Armènia, paràgraf 35). Versant sobre drets i obligacions de caràcter civil reconeguts en dret intern amb exercici davant els Tribunals  (Benthem c els Països Baixos, paràgraf 32), i (Kónig c Alemanya, paràgraf 89). Per caràcter civil entenem l’àmbit civil, mercantil i social. També s’inclou la jurisdicció constitucional quan incideix determinantment en el resultat d’un dret civil. Recentment el TEDH va ampliar el ventall protector als procediments preliminars com les mesures provisionals o cautelars, procediments consecutius penals-civils i execucions posteriors.

c) Dimensió patrimonial de dret públic, del qual resultat és decisiu per als drets i obligacions de caràcter privat i no patrimonials com els mediambientals.

d) Davant un Tribunal o Instància no judicial que en dret intern pugui qualificar-se de “tribunal” (Oleksandr VolKov c Ucraïna, paràgraf 88 a 91).

Exclusions d’aplicació de l’article 6.1 CEDH

Queden excloses les peticions de reobertura d’un procediment (Sablon c. Bèlgica, paràgraf 86), els procediments fiscals, pagaments de dret de duana, matèria immigratòria, matèria funcionarial, rendicions de comptes i drets polítics.

Cap la renúncia a aquest dret sempre que sigui lliure, lícita i inequívoca, ja que el contrari sí que donaria lloc a la seva vulneració.

Per concloure i com a resum, que millor que fer nostres les paraules de l’Emperador Justiniano, pare del Corpus Iuris Civilis que va manifestar: “La justícia és la constant i perpètua voluntat de donar a cadascun el seu Dret”.

Autora del post:
11

Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
OBLIGACIÓ DE LES ENTITATS FINANCERES DE CONSERVAR I LLIURAR ELS DOCUMENTS BANCARIS DELS SEUS CLIENTS
setembre 27, 2023
11
Els oblidats: a la recerca de la igualtat
setembre 20, 2023
11
MEDIACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES
setembre 13, 2023

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.