Day

maig 31, 2022
11
En data 24 de maig es publica el Reial decret 395/2022, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Aquesta nova norma transposa després de 4 anys de vigència la Directiva (UE) 2019/983. Els nous agents considerats com carcinògens són: Cadmi i els seus compostos inorgànicsBeril·li...
Read More