REIAL DECRET 504/2022, O EL PRIMER PAS D’UN NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER ALS AUTÒNOMS.


El Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, d’ara endavant el Reglament, ha estat modificat a través del RD 504/2022, de 27 de juny.

Els canvis en les altes i baixes de treballadors per compte d’altri són mínimes, s’exigeixen més dades com l’ocupació laboral principal del treballador i el centre de treball al qual figura adscrit el treballador.

Les modificacions més rellevants tindran efectes en els treballadors per compte d’altri les afectacions dels quals més rellevants desenvoluparem en el present article:

1. Sol·licituds d’Alta de treballadors per compte propi

Amb la sol·licitud d’alta en el RETA, la persona treballadora haurà de realitzar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegi generar per la seva activitat. Aquesta declaració vincularà l’elecció de la base de cotització que, d’acord amb els compromisos adoptats en el Pla de Recuperació de la UE i a fi de rebre els fons NextGeneration, hauran d’adaptar-se als ingressos reals dels treballadors autònoms, tenint en compte, entre altres que s’haurà d’equiparar la base mínima del RETA a la del règim general.

Autònom societari: Indicaran raó social i NIF de les societats o Comunitats de les quals formi part la persona treballadora així com el percentatge de participació en el capital social.

Autònom col·laborador: Comunicaran nom i cognoms i NIF dels familiars amb els quals convisqui el treballador quan la seva participació en el capital social conjunta abast, almenys, el 50%.

TRADE: NIF del client del qual es depengui.

2. Altes d’ofici (Art. 46)

Quan TGSS o Inspecció detectin a una persona que havia d’estar donada d’alta com a treballadora autònoma o hagués de modificar-se d’autònoma a autònoma societària, l’administració procediran a l’alta d’ofici en el RETA.

L’alta farà efecte des del dia primer del mes natural en què resulti acreditada la concurrència dels requisits per a la inclusió en el RETA, per la qual cosa l’afectat haurà d’abonar les corresponents cotitzacions i recàrrecs amb efecte des de la data fixada per l’autoritat competent.

  • Canvi de mútua (Art 47)

L’autònom manté una permanència anual amb la Mútua col·laboradora que es renovarà tàcitament tret que es produeixi per la treballadora denúncia abans de l’1 d’octubre. Si després de la denúncia no es formalitzés cobertura amb una nova Mútua es renovarà la permanència anterior.

L’adhesió finalitzarà el 31 de desembre tret que la persona treballadora es trobi percebent alguna prestació, i en aquest cas els efectes es demoraran al mes següent al qual es produeixi l’extinció de la protecció.

En supòsits d’alta d’ofici en el RETA, la cobertura es realitzarà en favor de la Mútua amb major nombre d’afiliats a la província de domicili del treballador.

  • Modificació de les bases de cotització (Art 43 bis)

Es permet modificar fins a 6 vegades a l’any la base per la qual la treballadora del RETA cotitza, amb els següents terminis:

  1. 1 de març
  2. 1 de maig
  3. 1 de juliol
  4. 1 de setembre
  5. 1 de novembre
  6. 1 de gener

Amb aquesta nova normativa, que entra en vigor a partir del 2 de gener de 2023, es fan els primers passos per a modificar la forma en la qual les persones incloses en el RETA cotitzen. Hi ha suficient vacatio legis per a configurar el nou sistema amb major profunditat i anticipació, evitant reformes expresses com l’actualització retroactiva del SMI al desembre que, 7 mesos després, encara està obligant a realitzar reajustaments en la cotització dels mesos d’octubre i novembre de 2021.

Quan es necessiti variar la quota d’autònoms es necessitarà una nova declaració de rendiments previsibles. Sabent els potencials perjudicis d’un error de previsió es flexibilitza el nombre de canvis permesos en la quota d’autònoms.

En un país en el qual el 86% dels autònoms trien la base mínima de cotització (Font: Ministeri de Treball) i que té més d’un 25% de la població en risc d’exclusió i pobresa, podem deduir que les persones adscrites al RETA en moltes ocasions estan més preocupades de la quota d’autònoms que de la base de cotització per la qual cotitzen pel que obrir la possibilitat a majors variacions en aquestes quantitats seran agraïdes pels afiliats.

Aquest nou paradigma en la cotització de les persones que treballen per compte d’altri ens deixa molts dubtes encara, en un país en el qual Hisenda estima que hi ha 60.600 milions d’euros defraudats en impostos i 31.000 milions d’euros en quotes a la seguretat social defraudades (Font: Gestha).

Quins efectes tindrà l’error o el frau en la declaració prèvia de rendiments esperats? Es cotitzarà en algun moment pels rendiments reals? Es vinculessin els rendiments d’autònoms societaris, col·laboradors i TRADE amb els de la societat o client principal? Es coordinaran les Inspeccions de Treball i Hisenda per a verificar els rendiments i la seva corresponent cotització? Tindrem autònoms exempts de pagar quota per declarar pèrdues? Com repercutiran les cotitzacions en la pensió de jubilació?

Per a respondre a aquestes i moltes altres preguntes haurem de seguir pendents del BOE.

Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
OBLIGACIÓ DE LES ENTITATS FINANCERES DE CONSERVAR I LLIURAR ELS DOCUMENTS BANCARIS DELS SEUS CLIENTS
setembre 27, 2023
11
Els oblidats: a la recerca de la igualtat
setembre 20, 2023
11
MEDIACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES
setembre 13, 2023

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.