LA BASE DE CÀLCUL ALS CRITERIS 2020 EN DRET DE FAMÍLIA: DIVISIÓ COSA COMUNA, PRETENSIONS SENSE VALOR ECONÒMIC I PRESTACIONS PERÍODIQUES

LA BASE DE CÀLCUL ALS CRITERIS 2020 EN DRET DE FAMÍLIA: DIVISIÓ COSA COMUNA, PRETENSIONS SENSE VALOR ECONÒMIC I PRESTACIONS PERÍODIQUES

En els supòsits en que s’exerciti l’acció de divisió de cosa comuna en que no es formuli oposició per la part demandada, s’estima raonable prendre com a quantia base una indeterminada de 18.000 €, perquè no està en discussió la titularitat dominical, sempre que el valor de la quota titularitat de la part afavorida en costes no fos inferior a aquest import de 18.000 €, o que no es discuteixi la valoració del bé, en quin cas és més adient prendre com a base la diferència, com a valor controvertit. En canvi, en els casos en que es formuli oposició pel demandat es considera més raonable la quantia processal, que consisteix en el valor de la quota o participació en la copropietat (art. 251.3ª.6è LEC).

Tanmateix per a cadascuna de les pretensions sense un valor econòmic directe (custòdia, visites, ús del domicili conjugal, etc.) s’estima raonable prendre en consideració una quantia indeterminada de 18.000 €, a excepció de l’atribució de l’ús del domicili conjugal, respecte de la qual es considera més adequat prendre una anualitat de renda contractual actualitzada o de finca anàloga, segons dades publicades per l’Administració, i si no es pot determinar, la quantia indeterminada ressenyada. Mentre que en relació a les que tinguin quantia pròpia es prendrà com a base, o millor dit afegiran a la base, la quantia pròpia de cada pretensió acumulada. En aquest punt cal tenir en compte que el Criteri 13 preveu que quan s’acumulen varies pretensions, l’interès econòmic ve determinat per la suma de la quantia de totes elles, sempre que tinguin entitat pròpia i no siguin merament accessòries unes de les altres, o es tracti de pretensions subsidiàries o alternatives, en quin cas es considera més raonable prendre com a quantia base la de major valor o transcendència econòmica, com preveu per a aquests supòsits l’art. 252.1ª LEC).

Quant a les pretensions periòdiques, d’acord amb el que preveu el Criteri 11.4, la quantia base serà la que correspongui segons aquest ordre:

a) La quantia processal fixada al procediment o la de 10 anualitats prevista a l’art. 251.7ª LEC, sempre que la seva aplicació no resulti poc raonable, com succeirà per exemple quan es tracti de pensions d’aliments a favor d’infants que no siguin de curta edat o es tracti de prestacions periòdiques a favor de persones d’avançada edat.

b) La quantia expressament acceptada per ambdues parts en el procediment objecte de taxació, sempre que la mateixa consti a les actuacions judicials.

c) La quantia total de la prestació periòdica capitalitzada si és determinable. De fet aquesta quantia ha de prevaldre sobre la processal, atès que si consta a les actuacions una quantia determinada que reflecteix l’interès econòmic real i difereix de la quantia processal, implica que la que consta a les actuacions és més raonable que la processal, com a mera aproximació formal a l’interès econòmic litigiós.

d) La quantia indeterminada de 18.000 € de l’art. 394.3 LEC, tenint en compte l’esmentat increment de grau del Criteri 11.10 quan es tracti de l’única pretensió per calcular la quantia base.


Related Posts

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.

Articles Recents

11
OBLIGACIÓ DE LES ENTITATS FINANCERES DE CONSERVAR I LLIURAR ELS DOCUMENTS BANCARIS DELS SEUS CLIENTS
setembre 27, 2023
11
Els oblidats: a la recerca de la igualtat
setembre 20, 2023
11
MEDIACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES
setembre 13, 2023

ICABLOG

La missió del ICABLOG és fomentar la recerca, l’exploració contínua, la sensibilitat jurídica i el debat entre tots els operadors jurídics per a millorar la professió i impactar en la societat.

Autors ICABLOG

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre els posts més recents del ICABlog

* Rebràs les novetats del blog en català.