LOS APARTADOS 9 Y 10 DEL CRITERIO 11 DE LOS ORIENTATIVOS DE 2020, ¿SE APLICAN DE FORMA LITERAL?

ELS APARTATS 9 I 10 DEL CRITERI 11 DELS ORIENTATIUS DE 2020, S’APLIQUEN DE FORMA LITERAL?

La previsió dels apartats 9 i 10 del criteri 11 sobre la modulació de grau en funció de la quantia, no s’ha d’aplicar d’una forma literal, sinó tenint en compte el context del cas concret i el conjunt dels criteris aplicables al cas, atès que l’esmentada manca d’escales en els Criteris 2020, per expressa exigència de les autoritats de la competència, implica que el sistema emprat d’increment o reducció de grau per a quanties reduïdes o elevades, duria a salts poc raonables quan la quantia passa de 18.000 € a 18.001 € o més, en que de sobte, malgrat augmentar la quantia base en un euro o més, els honoraris repercutibles en costes serien força més reduïts en deixar d’augmentar-se un grau per raó de quantia reduïda. I en sentit invers passaria si se’n fes una aplicació literal quan la quantia base passa de 300.000 € a 300.001 € o més, en que de sobte es reduirien molt els honoraris resultants en baixar dos graus, malgrat s’augmentés la quantia base en un euro o més.

En efecte, l’aplicació del Criteri 11.10 implica que en quanties lleument superiors a la indeterminada, malgrat s’incrementi la quantia base, resulti una minuta en costes inferior, per la qual cosa, en aquests supòsits, s’estima més raonable i equitatiu, de conformitat amb el criteri 4.3, prescindir en aquests casos de la quantia base real i tenir en compte una quantia base indeterminada, de 18.000 € (article 394.3 LEC), acceptant la raonabilitat del resultat lleugerament superior que en resulta de seguir aplicant el grau superior al que correspondria en atenció al tipus de procediment o actuació de que es tracti, malgrat la quantia superi els 18.000 €. La qual cosa aconsella fer el doble càlcul en quanties lleugerament superiors als 18.000 €, per verificar si es més raonable estar a la quantia base real i estar al grau corresponent a l’actuació o bé partir de la quantia indeterminada (18.000 €) i augmentar un grau per quantia base reduïda.

A mode d’exemple, si es tracta de les costes d’una execució (demanda i resta d’actuacions) sense oposició, on l’interès litigiós real és de 22.000 €, es considerarà més raonable fixar la quantia base, als exclusius efectes de la determinació de les costes, en la quantia indeterminada de 18.000 € i estar al grau superior de conformitat amb allò disposat al Criteri 11.10, això és, al grau 6è, en comptes del 7è, la qual cosa implica uns honoraris lleugerament superiors i més raonables als que resultarien d’aplicar el grau 7è, com a propi d’aquell procediment, sobre l’interès litigiós real, doncs no és raonable que augmentant la quantia base es vegin reduïts els honoraris repercutibles en costes.

Tanmateix, la moderada reducció de grau prevista al criteri 11.9 implica que, en quanties lleument superiors a la meitat de la summa gravaminis, malgrat s’incrementi la quantia base, doni lloc a una minuta inferior, la qual cosa no és raonable. Per això, també en aquests casos s’estima més raonable i equitatiu, d’acord amb el criteri 4.3, prescindir en aquest casos de la quantia base real i en el seu lloc partir de la quantia base inferior, de 300.000 €, sense fer cap reducció de grau, tot acceptant la major raonabilitat del resultat lleugerament superior que en resulta per la no aplicació de la moderada reducció de grau. La qual cosa aconsella fer també en aquests casos el doble càlcul en quanties immediatament superiors als 300.000 €, per verificar si es més raonable estar a la quantia base real i estar al grau corresponent a l’actuació o bé partir de la quantia base o interès litigiós real de la concreta actuació professional i aplicar la moderada reducció de fins a dos graus per quantia base elevada.

Així, per exemple, davant de la taxació de les costes d’un procediment ordinari on l’interès litigiós real és de 450.000 €, es considerarà més raonable fixar la quantia base, als exclusius efectes de la determinació de les costes, en la quantia inferior de 300.000 € i aplicar-li el grau 4t, sense efectuar cap moderada reducció de grau (criteri 11.9). La qual cosa dóna un resultat superior al que resultaria d’aplicar el grau 6è, que és el correspondria, amb la moderada reducció de dos graus respecte del grau 4t sobre l’interès litigiós real, atès que la quantia de 450.000 € és superior al doble de la que dona accés cassacional.


Autora del post:
Autor del post:
11

Related Posts

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.

Artículos Recientes

11
OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE CONSERVAR Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS BANCARIOS A SUS CLIENTES
septiembre 27, 2023
11
Los olvidados: en búsqueda de la igualdad
septiembre 20, 2023
11
MEDIACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
septiembre 13, 2023

ICABLOG

La misión de ICABLOG es fomentar la recerca, la exploración continua, la sensibilidad jurídica y el debate entre todos los operadores jurídicos para mejorar la profesión y impactar en la sociedad.

Autores ICABLOG

Subscríbete a nuestro boletín para recibir los posts más recientes del ICABlog

* Recibirás las novedades del blog en castellano.